Privacy

Privacy Statement Toledo Project en Informatiemanagement BV

Toledo Project en Informatiemanagement verwerkt persoonsgegevens en gaat hier respectvol mee om. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Toledo Project en Informatiemanagement persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Opdrachtgevers en hun vertegenwoordigers.
 • Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Waarvoor verwerkt  Toledo Project en Informatiemanagement persoonsgegevens?

 1. Om een relatie met u te kunnen aangaan
  Als u overweegt om diensten af te nemen of wanneer u daadwerkelijk een product of dienst wilt afnemen, dan hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo zullen wij voor het doen van een aanbieding of voor het aangaan van een overeenkomst gegevens van uw organisatie en haar vertegenwoordigers nodig hebben om offertes en/of overeenkomsten schriftelijk of digitaal te kunnen uitwisselen. De gegevens die wij in eerste instantie van u ontvangen zullen uitsluitend in de besloten server-omgeving van Toledo Project en Informatiemanagement worden gebruikt.
 2. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren
  Als u daadwerkelijk een overeenkomst bent aangegaan met Toledo Project en Informatiemanagement, willen wij u goed van dienst zijn. Voor een juiste uitvoering van die overeenkomst verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam, adresgegevens en telefoon- en e-mail gegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en facturen te kunnen sturen.
 3. Voor archiefdoeleinden
  Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden, kunnen wij de gegevens toch nog moeten bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen worden gebruikt.

Verwerkt Toledo Project en Informatiemanagement bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over iemands gezondheid, strafrechtelijk verleden, godsdienst of ras. Een organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is.

Toledo Project en Informatiemanagement verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Verwerkt Toledo Project en Informatiemanagement overige bijzondere persoonsgegevens?

Toledo Project en Informatiemanagement verwerkt geen overige bijzondere persoonsgegevens. Uitzondering daarop kan zijn als wij dat mogen op basis van een overeenkomst met u of als wij dat moeten op basis van de wet. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Hoe gaat Toledo Project en Informatiemanagement met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Toledo Project en Informatiemanagement kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld aan derden?

Soms kunnen derden worden ingeschakeld die in opdracht, van u of van ons, persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld Uniforce Group, accountantskantoor, verzekeraar e.d. bijvoorbeeld ingeval van tijdelijke ontstentenis van de directie. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt (de met u gesloten dienstverleningsovereenkomst) of in opdracht van u. Deze derde kan alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Dit kan alleen gebeuren met uw toestemming. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Kan ik zien welke persoonsgegevens Toledo Project en Informatiemanagement van mij verwerkt?

Nee, echter op uw verzoek verstrekken wij een overzicht van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt.

Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen. Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn vanuit de dienstverleningsovereenkomst met Toledo Project en Informatiemanagement kunnen niet worden verwijderd tot het moment dat onze bewaarplicht rechtens is verlopen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Toledo Project en Informatiemanagement kunt u terecht bij de directie van Toledo Project en Informatiemanagement, Casparushof 2, 1382 KV Weesp.

Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Toledo Project en Informatiemanagement bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan Toledo Project en Informatiemanagement dit document wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op synology.toledobeheer.eu//

Verklaring van gebruikte woorden

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres.
Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.